BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1952/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế TP. Hà Nội

Trảlời Công văn số 19090/CT-THNVDT ngày 27/12/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nộihỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1)Tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:“c.1-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Tiếta điểm 1 Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“1. Cơ sở kinhdoanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoànthuế trong các trường hợp sau:

a/Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt theo quý củanăm dương lịch cũng như niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừhết.

Sốthuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoànthuế. Trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tưchiều sâu.

…”

Căncứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưakhấu trừ hết trong 3 tháng liên tục do đầu tư tài sản cố định nhằm phục vụ sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh thuộcdiện được xét hoàn thuế.

Theocông văn của Cục thuế, Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm đăng ký hoạt động kinhdoanh và kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân từ tháng 4/2003 tuynhiên từ khi thành lập đến thời điểm đề nghị hoàn thuế GTGT Công ty Công LýTrần Nghiêm không phát sinh doanh thu, thuế GTGT đầu vào. Như vậy kể từ thờiđiểm tháng 4/2003 đến thời điểm tháng 10/2007 (từ khi thành lập đến thời điểmxin hoàn thuế) Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm không phát sinh hoạt động kinhdoanh chịu thuế GTGT và Công ty chưa chứng minh được tài sản cố định do Công tymua (ô tô) được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT do đó trường hợp này Công ty TNHH Công lý Trần Nghiêm chưa đủ điềukiện để được hoàn thuế GTGT đầu vào.

2.Đề nghị Cục thuế liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đểcơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ý kiến về trường hợp của Côngty TNHH Công lý Trần Nghiêm đối chiếu với các quy định tại khoản 2 Điều 165Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương