BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1952/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Sản Xuất Bao Bì Kim Loại Và In Trên Kim Loại

Trả lời công văn số 012/07/CV /MPPL ngày 23/4/2007 của Công ty TNHH sản xuất Bao bì kim loại in trên kim loại về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bao bì kim loại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng vỏ hộp lon bằng thiếc (mã hàng 8007 00 90) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương