BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1953/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời Công văn số 1468/CT-KTrngày 13/12/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

1. Về hóa đơn hợp pháp: Điều 17Luật Kế toán quy định nội dung chứng từ kế toán như sau:

“a) Tên và số hiệu của chứng từ kếtoán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kếtoán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cánhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cánhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tàichính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền củanghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toándùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập,người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán”.

Căn cứ quy định nêu trên, hóa đơnGTGT là chứng từ kế toán, phải ghi đúng ngày, tháng, năm lập hóa đơn. Việc Cụcthuế tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho Công ty lương thực Tiền Giang xuất hóa đơnGTGT, hóa đơn thực xuất vào tháng 11/2007 nhưng trên hóa đơn ghi lùi ngày vàotháng 9/2007, như vậy, hóa đơn không ghi đúng ngày tháng lập hóa đơn không đượccoi là chứng từ hợp lệ. Bên bán hàng và Bên mua hàng không được sử dụng hóa đơnnêu trên để khai thuế. Bên bán hàng và bên mua hàng sử dụng hóa đơn thực xuấtvào ngày 30/10/2007 để kê khai thuế. Trường hợp Công ty lương thực Tiền Giangđã thu hồi lại hóa đơn xuất cho Công ty cổ phần Thiên Nhiên vào ngày 30/10/2007thì Công ty lương thực Tiền Giang phải xuất lại hóa đơn ghi đúng ngày, thánglập hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 17 Luật Kế toán.

2. Về áp dụng thuế suất 0% đối vớihàng hóa xuất khẩu:

Điểm 1.2d mục III phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa xuất khẩuđược khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho nướcngoài

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanhtoán qua ngân hàng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công tyCP Thiên Nhiên xuất khẩu gạo vào tháng 9/2007 theo hợp đồng ký với người muanước ngoài, có tờ khai hải quan, có chứng từ thanh toán theo quy định thì mặthàng gạo xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty CP Thiên Nhiênđược kê khai thuế GTGT đầu vào của mặt hàng gạo xuất khẩu căn cứ hóa đơn GTGTdo Công ty lương thực Tiền Giang xuất phù hợp với các phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Trà Vinh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương