BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1953/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Vinataxi Ltd

Trả lời công văn số 157/CV-07 ngày 30/3/2007 của Công ty Vinataxi LTD về thuế GTGT đối với doanh thu kinh doanh dịch vụ taxi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu thực tế mà lái xe taxi thu của khách hàng.

Theo như báo cáo của Công ty, trước năm 2000 công ty căn cứ vào đồng hồ tính cước được lắp đặt trên xe taxi và sau mỗi ngày công ty đã xác định được doanh thu trong ngày để kê khai thuế GTGT. Từ năm 2000 trở đi, Công ty thực hiện khoán doanh thu đối với xe taxi, việc khoán doanh thu là quyền của công ty nhưng phải được cơ quan quản lý chuyên ngành cùng với cơ quan quản lý thuế trực tiếp thống nhất mức khoán doanh thu đảm bảo sát thực tế. Nếu công ty thực hiện theo phương án khoán doanh thu thì phương pháp khai thuế của công ty cũng như cách tính thuế của công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. HCM.
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương