THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1953/TTg-KTTH
V/v tỉnh Phú Thọ tạm ứng vốn đầu tư đê ngăn lũ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 8901/BKH-KTĐP &LT ngày 5 tháng 12 năm 2007, Bộ Tàichính tại văn bản số 16406/BTC-NSNN ngày 30 tháng 11 năm 2007, Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ tại văn bản số 2479/UBND-XD1 ngày 2 tháng 11 năm 2007 về việc đềnghị cho tạm ứng vốn đầu tư đê ngăn lũ quét, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Phú Thọ được tạmứng 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xâydựng tuyến đê ngăn lũ kết hợp làm đường sơ tán dân khi có lũ quét cho các xãthuộc 2 huyện Yên Lập và Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọchịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích và đúng quyđịnh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợcó mục tiêu năm 2009 cho tỉnh Phú Thọ hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
Nguyễn Quốc Huy, Website CP,
các Vụ: NN, ĐP
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

THỦ TƯỚNG



Nguyễn Tấn Dũng