THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1954/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định cụ thể dự án "Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp TW và địa phương" do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9190/TTr-BKH ngày 14 tháng 12 năm 2007) về việc ký Hiệpđịnh cụ thể dự án "Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương vàđịa phương" do Chính phủ Bỉ viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý đưa dự án "Tăngcường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và địa phương" vào danh mụcdự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là3.300.000 Euro, trong đó Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại là3.000.000 Euro, đóng góp của phía Việt Nam bằng tiền và hiện vật tương đương300.000 Euro.

2. Phê duyệt Hiệp định cụ thểgiữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốcBỉ về dự án "Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và địaphương" và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Hiệp định nêu trênvới đại diện Chính phủ Vương quốc Bỉ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm