THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1956/TTg-QHQT
V/v Chương trình chống lao quốc gia giai đoạn 2007-2010 do Chính phủ Hà Lan tài trợ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8580/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗtrợ ODA tiếp cận theo chương trình của Bộ Y tế "Chương trình chống laoquốc gia giai đoạn 2007-2010" do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lạitrị giá 9.984.943 Euro. Vốn đối ứng được cân đối trong ngân sách hàng năm củaChương trình chống lao quốc gia.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưgửi công hàm chính thức thông báo với phía Hà Lan về quyết định danh mục dự áncủa Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Y tế lưu ý các khuyếnnghị trong công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cân nhắc thêm số lượngô tô mua, xem lại cơ cấu ODA nhằm tăng hiệu quả trực tiếp cho dự án, phối hợpvới phía Hà Lan hoàn thiện nội dung văn kiện dự án và phê duyệt theo quy địnhhiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: VX, KTTH, TH, Website CP;
- Bệnh viện Lao & Bệnh phổi TW;
- Lưu: VT, QHQT (2). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm