BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1958 TCT/NV5
V/v thuế đối với chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Công ty liên doanh Khách sạn Hoàng gia

Trả lời văn thư đề ngày 28/3/2002 của Công ty liên doanh Khách sạn Hoàng gia (Công ty liên doanh) về nghĩa vụ thuế đối với việc các bên tham gia liên doanh chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Ngân hàng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2000/TT-BTC ngày 08/3/2000, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì:

+ Trường hợp các bên trong Công ty liên doanh chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho Ngân hàng, Hợp đồng chuyển nhượng vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập thì bên chuyển nhượng vốn phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 25% và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2000/TT-BTC nêu trên.

Sau khi chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của các bên trong Công ty liên doanh cho Ngân hàng để trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước, thì tài sản của Công ty liên doanh nhập khẩu trước đây đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài (trước đây) nay thuộc đối tượng phải truy nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đã được miễn. Đồng thời, theo quy định tại Điềm 1, Điều 1, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, các tài sản chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn này nếu là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thì Công ty liên doanh phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

+ Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước và tài sản của các bên trong Công ty liên doanh chuyển nhượng cho Ngân hàng phù hợp với loại tài sản để tạo tài sản cố định của Ngân hàng, phù hợp với quy định tại Điều 26 của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên, đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận, thì số tài sản cố định đó sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Khách sạn Hoàng gia biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu