CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 196/CP-QHQT
V/v công hàm trao đổi về viện trợ KHL của CP Nhật Bản cho đào tạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 364 BKH/KTĐN ngày 19 tháng 01 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 196 triệu Yên của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Học bổng phát triển nguồn nhân lực”.

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Công hàm nói trên với đại diện Chính phủ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm