BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1960/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1654 CT/QLN ngày 25/4/2007 và công văn số 2707/CT-TTR1 ngày 08/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về thuế suất thuế GTGT của một số mặt hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh, thuốc diệt dán, thuốc diệt chuột, diệt mối, mọt, côn trùng, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc hạn chế và kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng, v.v… áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.”

Căn cứ quy định trên và các Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y thủy sản số 22/GCN-BVNL ngày 08/4/2002, số 22/GCN-BVNL ngày 14/5/2003 của Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Bộ Thủy sản (bản photocopy gửi kèm theo công văn này) thì các mặt hàng dưới đây áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%:

STT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

1

Super Calci

CaCO3

Ổn định pH, hấp thu khí độc, cải tạo ao nuôi

2

Dolomit

Ca/Dolomit Ca-Mg

Ca(MgCO3)2

Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH

3

Zeolite/Super Zeolite

SiO2, Al2O3, Fe2O3

Ổn định pH, hấp thu khí độc, cải tạo ao nuôi

4

Dolomite Ca-Na

Ca(MgCO3)2, Na2O

Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH

5

Diamentin/Super Diamentin

SiO2, Al2O3, Fe2O3

Ổn định pH, hấp thu khí độc, cải tạo ao nuôi

6

Saponin

Saponin

Diệt khuẩn, diệt cá tạp

7

Rotenon

Rotenon

Diệt khuẩn, diệt cá tạp

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; Ban DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến