THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1961/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định Tài chính và vay vốn với Đức cho dự án Phong Nha-Kẻ Bàng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 16665/BTC-TCĐN ngày 06 tháng 12 năm 2007) về việc ký Hiệp định Tàichínhvà vay vốn với CHLB Đức cho Dự án Phong Nha-Kẻ Bàng,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo và ủyquyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định Tài chính và vayvốn với Ngân hàng Tái thiết Đức cho Dự án "Bảo tồn và quản lý bền vữngnguồn tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng" kèm theocông văn nói trên của Bộ Tài chính.

2. Đồng ý cơ chế cấp phát toànbộ nguồn vốn vay và viện trợ cho Dự án phù hợp với quy định của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế vay vàtrả nợ nước ngoài.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Bình bố trí vốn đối ứng cho Dự án trong Ngân sách hàng năm của địaphương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm