THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1962/TTg-QHQT
V/v tăng vốn cho Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 8819/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vốn vay củaNgân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quảnlý đất đai Việt Nam" từ 50 triệu USD lên 75 triệu USD.

2. Trong quá trình xây dựng Báo cáonghiên cứu khả thi cho Dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý và chỉnhsửa Dự án trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếptục thảo luận với WB để huy động các khoản viện trợ không hoàn lại hỗ trợ thựchiện các nội dung tăng cường năng lực cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Gia Khiêm