BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1963/BXD-VP
V/v: Trả lời công văn của UBND xã Đắc Sở

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Đắc Sở- HuyệnHoài Đức- Thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 10/UBND-XD ngày 20/8/2008 của Uỷ ban nhân dân xã Đắc Sở về việc hướng dẫn thựchiện Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Việc đưa chi phí dự phòng vào tronggiá gói thầu là để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tốtrượt giá khi thực hiện gói thầu.

Đơn giá dự thầu do nhà thầu xác địnhphù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của nhà thầu, do nhàthầu quyết định khi dự thầu.

Hiện tại Bộ Xây dựng đang dự thảoThông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng trong đó có hướngdẫn về sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Đắc Sởcăn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP, VKT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang