THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1965/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định cụ thể của Dự án "Phát triển nông thôn đa lĩnh vực tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An" do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8924/TTr-BKH ngày 05 tháng 12 năm 2007) về việc sửa đổiHiệp định cụ thể ký ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Dự án "Phát triển nôngthôn đa lĩnh vực tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An" do Chính phủ Vương quốcBỉ viện trợ không hoàn lại.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm sửa đổi Hiệp định cụthể ký ngày 30 tháng 5 năm 2001 nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm