BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1967/LĐTBXH-TL
V/v: xếp lương đối với chức danh quản lý công ty

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi

Trả lời công văn số 165/CV-KTCTTL ngày 21/5/2007 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 28 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2007/NĐ-CP quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, trong đó quy định người lao động làm việc hợp đồng lao động, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng được xếp lương, phụ cấp lương theo các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP nêu trên.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tạm thời xếp lương đối với chức danh Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty theo hạng công ty được xếp quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP như sau:

– Chủ tịch công ty được xếp lương tương đương Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường hợp Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc thì chỉ được lựa chọn một mức lương cao hơn;

– Giám đốc công ty được xếp lương tương đương Tổng Giám đốc, giám đốc của hạng công ty được xếp theo bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện theo đúng quy định của nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân