BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1978/TCT-CS
V/v: thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 89/CT-TNNVDTngày 14/1/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về thủ tục ghi nợ và thanh toántiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đấtđược thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I Thông tư liên tịchsố 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất: “2.1. Kể từ ngày 02 tháng 7 năm2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), hộ gia đình, cánhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất nêu tại khoản 1 Mục này có đơn đềnghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồsơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư thì được ghinợ tiền sử dụng đất.

2.2. Khi thực hiện cấp Giấy chứngnhận hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phải ghinội dung “nợ tiền sử dụng đất” trên trang 4 của Giấy chứng nhận; ký, đóng dấuxác nhận nội dung ghi nợ nêu trên; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biếtcác trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đãnộp đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất và hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ) xin cấp Giấy chứngnhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủvề sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấtđai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành côngty cổ phần (gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ) trước ngày 02 tháng 7 năm 2007mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì vẫn tiếp tục được cấp Giấy chứng nhận vàđược ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số17/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP (gọi là Thông tư số 70/2006/TT-BTC)”.

- Việc thanh toán tiền sử dụng đấtghi nợ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị địnhsố 84/2007/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh vướng mắc, đề nghị Cục thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu,hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương