BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1980/TCT-CS
V/v: định mức hao hụt xăng dầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trảlời Công văn số 407/CT-THNVDT ngày 1/4/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về địnhmức hao hụt xăng dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tạiđiểm 2.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhâp doanh nghiệp hướng dẫn các khoảnchi phí không tính vào chi phí hợp lý:

“Chiphí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêuhao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồithường.

Mứctiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa sử dụng vào sảnxuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xâydựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm. Trường hợp một số nguyên liệu,vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thựchiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Trường hợp cơ sở kinh doanh khôngxây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao được xác định căn cứ vào địnhmức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự”.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong quá trình vậnchuyển, nhập, xuất, tồn chứa, bơm rót luôn có sự hao hụt bay hơi, ống dẫn, …thì mức tiêu hao xăng dầu thực tế không vượt quá định mức tiêu hao xăng dầu hợplý đã được cơ quan Nhà nước ban hành hoặc cơ sở kinh doanh tự xây dựng đượctính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trườnghợp trước kỳ tính thuế năm 2007, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kinh doanhnhiều năm nhưng chưa xây dựng mức tiêu hao hợp lý hoặc Nhà nước không ban hànhđịnh mức tiêu hao hợp lý và không tính mức tiêu hao xăng dầu vào chi phí khitính thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ quan thuế không có căn cứ để xác địnhcác khoản hao hụt xăng dầu tự nhiên đối với hàng tồn kho từ các năm trước năm2007.

Đốivới kỳ tính thuế năm 2007, nếu Nhà nước không ban hành định mức tiêu hao hợp lýhoặc cơ sở kinh doanh không tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêuhao hợp lý các loại vật tư hàng hóa được xác định căn cứ vào định mức tiêu haocủa cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương