BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1981/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bình Định

Ngày21/3/2008, Cục thuế tỉnh Bình Định đã có công văn số 1299/CT-TR hỏi về thờigian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm đối với người lao động làm việc tạicông ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ýkiến. Ngày 7/5/2008 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1503/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn cụ thể.

Tổngcục Thuế xin chuyển Cục thuế công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiđể biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ

Cao Anh Tuấn