BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1981/TCT-PCCS
V/v: chứng từ thu tiền của Đài phát thanh truyền hình An Giang

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 833/CT-AC ngày 27/3/2007 của Cục Thuế tỉnh An Giang về sử dụng chứng từ thu đối với hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo của Đài Truyền hình tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

“12 – Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình, bằng nguồn tiền Ngân sách Nhà nước cấp.” thuộc đối tượng được không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Đài truyền hình An Giang ký hợp đồng phát sóng truyền thanh truyền hình với các tổ chức xã hội như Hội Nông dân, các Sở Tài chính, Phòng CSGT-Đường thủy công an tỉnh An Giang để tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật, dạy nghề… bằng nguồn tiền NSNN thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đài truyền hình An Giang phải kê khai và hạch toán phần thu từ hợp đồng phát sóng tuyên truyền, giáo dục nêu trên vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và xác định số thuế TNDN phải nộp.

Khi thu tiền từ hợp đồng tuyên truyền nêu trên, Đài truyền hình tỉnh An Giang sử dụng hóa đơn GTGT trong đó ghi rõ nội dung và gạch bỏ phần thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết để hướng dẫn trả lời cho đơn vị.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài truyền hình An Giang;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương