VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1981/VPCP-KTTH
V/v kế hoạch vốn đầu tư XDCB của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của: Bộ Xây dựng (vănbản số 69/BXD-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bảnsố 1476/BKH-KCHT &ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 2994/BTC-ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009) về việc đề nghị kéo dài thời gian thựchiện và thanh toán vốn đầu tư của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tàichính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanhtoán số vốn còn lại của: Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia thuộc kếhoạch vốn năm 2006 và năm 2007; Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội thuộc kếhoạch năm 2007 và năm 2008 đến hết niên độ tài chính năm 2009.

Việc quản lý và sử dụng số vốn nêutrên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn tấtthủ tục đầu tư của Dự án Xây dựng Cung Triển lãm quy hoạch Quốc gia; trên cơ sởđó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủtướng Chính phủ quyết định việc bố trí vốn thực hiện Dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các vụ: KTN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng