BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1985/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhậnđược đơn thư của ông Phan Diêu trú tại nhà số 18 ngách 7, ngõ 379 Đội Cấn, BaĐình, Hà Nội kiến nghị về chính sách giảm tiền sử dụng đất đối với người cócông với cách mạng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về xác địnhdiện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất:

- Tại Khoản 4Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “4. Hộ giađình cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sửdụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sửdụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy địnhtại khoản 5 Điều này):

a) Vi phạm quyhoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai;

b) Vi phạm quyhoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt vàcông khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức cộng đồng dân cư quản lý;

c) Lấn, chiếm hànhlang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

d) Lấn, chiếm lòngđường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

đ) Lấn, chiếm đấtsử dụng cho mục đích công cộng đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sửdụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụngđất vẫn cố tình vi phạm.

5. Hộ gia đình, cánhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng phùhợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứngnhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và ckhoản l Điều 15 Nghị định này.”

Căn cứ quy địnhnêu trên, đối với diện tích đất hộ gia đình cá nhân sử dụng trước ngày15/10/1993 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất có một trong các hành vi viphạm nêu trên thì không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất viphạm. Nếu phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấpGiấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

2) Về xác địnhdiện tích đất được miễn, giảm:

- Tại Khoản 2,Điều l Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗtrợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định: “2. Việc hỗ trợ ngườicó công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tìnhhình kinh tế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào cônglao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợđồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.”

- Tại Khoản 4,Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định: “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đối với ngườicó công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sửdụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượtquá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định.”

- Tại Khoản 2,Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửađổi, bổ sung Quyết định số 118/TTg nêu trên quy định: “Các mức hỗ trợ nêu trênđược tính trong định mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phảinộp”.

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp hộ gia đình thuộc đối tượng người có công với cách mạngđang sử dụng đất ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiềnsử dụng thì được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất trong định mức đất ở do UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định không được xét miễn giảm tiền sửdụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Tổng cục Thuếchuyển đơn thư kèm theo hồ sơ tài liệu của ông Phan Diêu tới Cục Thuế thành phốHà Nội để tổ chức xác minh, tính tiền sử dụng phải nộp, tiền sử dụng đất miễn,giảm đối với diện tích đất hộ gia đình ông Phan Diêu đang sử dụng theo quy địnhhiện hành.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Phan Diêu;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương