THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 1989/TTg-ĐMDN
V/v tách và chuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thành doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại tờtrình số 968/TTr-BYT ngày 8 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án tách vàchuyển đổi Phân viện Vắc xin Đà Lạt thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thànhCông ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt trực thuộc Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý tách nguyên trạng Phânviện Vắc xin Đà Lạt thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thành Công ty Vắc xinPasteur Đà Lạt trực thuộc Bộ Y tế.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyếtđịnh việc tách và chuyển thành doanh nghiệp nói trên theo quy định hiện hành;chỉ đạo Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt quản lý và sử dụng có hiệu quả máy móc,thiết bị đã được đầu tư, ổn định sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đề án chuyểnđổi hình thức tổ chức quản lý Công ty này, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm2008.

Văn phòng Chính phủ đề nghị quýBộ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các côngvăn nêu trên

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCp;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, KH&CN, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Các Vụ: TH, VX, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).V.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng