BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1990/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6795/TT-CTBD ngày 17/10/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo và đề nghị của Cục Thuế thì: Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quạt Việt Nam là doanh nghiệp mới thành lập tháng 7/2005. Thời gian đầu hoạt động chủ yếu là phối hợp cùng đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời tập trung cho công tác ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp đầu tư XDCB cơ sở hạ tầng. Công ty đã kê khai hóa đơn HHDV mua vào không đúng thời gian quy định của 3 hóa đơn GTGT sau:

STT

Ký hiệu

Số sê ri

Ngày, tháng

Tiền thuế GTGT (đ)

1

GD/2005N

047604

03/11/2005

13.454.545

2

AA/2005T

003315

04/10/2005

203.097.600

3

AA/2005T

003316

Cộng

216.552.145

Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, đối chiếu, xác minh hóa đơn và xác nhận đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra của 3 hóa đơn trên theo đúng quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quạt Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho doanh nghiệp; được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyết cho Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quạt Việt Nam được khấu trừ số thuế GTGT của 3 hóa đơn GTGT kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quạt Việt Nam chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai. Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH SX&TM Quạt Việt Nam;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến