BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1996/TCT-TTR
V/v: Xử lý đối với trường hợp mua hàng của doanh nghiệp không tồn tại tại địa chỉ đăng ký kinh doanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 590/CT-TTr1 ngày 12/3/2007 của Cục thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp mua hàng hoá của doanh nghiệp không tồn tại tại địa chỉ kinh doanh của Xí nghiệp Tiến Dung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm l.2 mục IV công văn 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 hướng dẫn về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp qui định: “Nếu hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mà giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp, hàng hoá mua vào theo hoá đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hoá đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí họp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trường hợp Xí nghiệp Tiến Dung mua 02 chiếc máy ủi của Công ty thương mại dịch vụ Tân Long Vũ và Công ty TNHH Phát Trí, thời điểm mua hàng trước thời điểm cơ quan thuế và chính quyền địa phương lập biên bản xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn, khi mua bán, bên bán có xuất hoá đơn GTGT, giá trị ghi trên hoá đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp, hàng mua vào theo hoá đơn đó đang được đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh; có hạch toán kế toán đầy đủ đúng quy định thì Xí nghiệp Tiến Dung được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào, được ghi tăng giá trị tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết, xử lý khiếu nại đối với Xí nghiệp Tiến Dung đúng qui định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, TTr.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương