THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1996/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục các dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 9208/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 03 Dự án doChương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006-2010,gồm có:

- Dự án "Hỗ trợ phân tíchchính sách tài chính", với tổng kinh phí tài trợ là 3.500.000 USD, Bộ Tài chínhchủ trì, thực hiện.

- Dự án "Nâng cao năng lực choLiên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam", với tổng kinh phí tàitrợ là 1.250.000 USD, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, thực hiện;

- Dự án "Hỗ trợ việc lập cácBáo cáo thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Mục tiêu MDGs) năm2008 và 2010", với tổng kinh phí tài trợ là 736.000 USD, Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, thực hiện.

2. Vốn đối ứng cho các Dự án đượcbố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện theo quy địnhhiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ đề cương các Dự án, BộTài chính, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Kế hoạchvà Đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP)theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợptác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồngthời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôngbáo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp vớicác cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theoquy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, KG, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Phạm Gia Khiêm