BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1999/TCT-TS
V/v Giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Ông Vũ Đức Sính công tác ở Ủy bannhân dân huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang có đơn thư ngày 19/4/2007 hỏi về việcxét giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất thì: “Hộ gia đình,cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặcgiảm một lần trong trường hợp: được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc đượcphép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất ở.”

Căn cứ quy định trên đây, đề nghịCục Thuế tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương kiểmtra hồ sơ và thực hiện việc xét giảm tiền sử dụng đất của Ông Sính theo nguyêntắc sau: Trường hợp trước đây nếu Ông Sính đã được xét giảm hỗ trợ tiền sử dụngđất khi nhà nước giao đất. Nay khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đấtlần thứ hai theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản2(d), Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai thì Ông Sính không thuộc đối tượng được xét giảm tiền sử dụngđất khi làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất đối với đất được giao theo hình thứckhông đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bắc Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Vũ Đức Sính
- Cục Quản lý Công sản;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương