BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/BXD-KTTC
V/v: áp dụng định mức, đơn giá để tính toán chi phí đối với công trình nạo vét cửa sông, cảng biển

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Văn bản số 379/STC-ĐTngày 16/1/2008 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về áp dụng định mức, đơn giá đểtính toán chi phí đối với công trình nạo vét cửa sông, cảng biển, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Việc lập dự án đầu tư xây dựngcông trình thực hiện theo Điều 35 của Luật Xây dựng; Đối vớicông trình không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáokinh tế- kỹ thuật thực hiện theo mục 7 Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Công trình nạo vét cửa sông, cảng biển thuộc loại công trình giao thông; Trườnghợp công trình nạo vét cửa sông, cảng biển do yêu cầu khẩn cấp để khắc phục hậuquả bão lũ thiên tai gây ra thì người được giao quản lý thực hiện xây dựng côngtrình nêu trên tự quyết định; Định mức chi phí thiết kế công trình này áp dụngloại công trình giao thông tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xâydựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình;

2. Việc lập dự toán, áp dụng đơngiá của công tác nạo vét cửa sông, cảng biển căn cứ nội dung, yêu cầu thiết kếvà phương pháp lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các thời điểm;

3. Việc mua và bán bảo hiểm xâydựng công trình, các bên có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ ý kiến nêu trên, trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận trao đổi vớiSở Xây dựng để tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu