BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2002/TCT-CS
V/v thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ cháu nhỏ mắc bệnh nan y.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Trả lời Công vănsố 535/TƯ-HCTĐ-VP ngày 09/4/2008 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vềmiễn thuế đối với dịch vụ nhắn tin thu hộ tiền đóng góp ủng hộ cháu bé Bùi ĐứcMinh để chữa bệnh Bạch cầu cấp dòng tuỷ M1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1,Điều 6 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sủa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thuế GTGT quy định về việc xác định doanh thu chịu thuế GTGT củadịch vụ cơ sở kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT.

- Tại Khoản 15,Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định về hoạt động phục vụ mục đích côngcộng, xây dựng nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân vốn viện trợnhân đạo thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Namtổ chức kêu gọi những người hảo tâm ủng hộ tiền để chữa trị, mong cứu sống cháuBùi Đức Minh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, dưới hình thức đóng góp bằng dịch vụnhắn tin 8733. Số tiền của nhân dân đóng góp phải được chuyển vào tài khoản Quỹtấm lòng Việt- Đài Truyền hình Việt Nam mở tại Ngân hàng tại Việt Nam và đượcTrung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sử dụng mục đích chữa bệnh cho cháu Bùi ĐứcMinh, số tiền sử dụng không hết phải được quản lý sử dụng cho mục đích nhânđạo. Vì vậy, khoản tiền đóng góp của nhân dân do các cơ sở kinh doanh dịch vụviễn thông thu hộ thông qua dịch vụ nhắn tin 8733 chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việtkhông phải là doanh thu của cơ sở kinh doanh, không thuộc diện chịu thuế GTGT,thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanhdịch vụ viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin 8733 không thu tiền (thời gian từ0 giờ ngày 10/4/2008 đến 24 giờ ngày 31/5/2008) để thu hộ tiền đóng góp vào QuỹTấm lòng Việt dùng chữa bệnh cho cháu Bùi Đức Minh thì không thuộc diện phải kêkhai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đềnghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Namđể đăng ký bằng văn bản với cơ quan thuế nơi mở tài khoản thu tiền ủng hộ chữabệnh cho cháu Bùi đức Minh; Trường hợp số tiền đóng góp sử dụng không hết thìTrung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp với Quỹ tấm lòng Việt để kếtchuyển số tiền còn lại sử dụng cho mục đích nhân đạo; Việc thu tiền và sử dụngquỹ phải sử dụng chế độ chứng từ, hạch toán kế toán, quyết toán theo quy địnhvà gửi báo cáo cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và cơ quan liên quan theo quy định.

Tổng cục Thuế tảlời để Trung ương hội được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; QLCS; HCSN
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương