BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2002/TCT-TS
V/v Miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời Công văn số 384CT/TT&HTngày 24/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc chính sách thuế đối vớichuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy địnhmiễn tiền sử dụng đất đối với: “4. Đất xây dựng công trình công cộng có mụcđích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục,thể thao”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpcá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất(đất nhận chuyển nhượng) để đầu tư dự án xây dựng trường phổ thông tư thục thìđược miễn tiền sử dụng đất theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST và Cục QLCS;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương