VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/VPCP-DK
V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Tỏng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam tại các công văn số 1829/DKVN-HTQT ngày 5/4/2007 và số 5892/DKVN-KĐngày 6/11/2006 về việcthành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008,với thành phần bao gồm:

- Trưởng ban: Thứtrưởng Bộ Công nghiệp.

- Ủy viên thườngtrực: Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Các thành viên: đại diện BộCông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Văn phòngChính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công tyHàng không Việt Nam, Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT & TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4), M(22b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý