VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/VPCP-KTTH
V/v ban hành Quy chế thuê tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện xúc tiến du lịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 3345/BTC-HCSN ngày 12/3/2007) về việc ban hành Quy chế thuê tổchức, cá nhân nước ngoài thực hiện xúc tiến du lịch thuộc Chương trình hànhđộng quốc gia về du lịch, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tàichính tại công văn nêu trên.

2. Trường hợp việc thuê tổ chứccá nhân nước ngoài thực hiện xúc tiến du lịch thuộc Chương trình hành động quốcgia về du lịch có những đặc thù riêng thì Tổng cục Du lịch làm việc với Bộ Tàichính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: CN, TH, QHQT,
- Lưu: VT, KTTH (3), 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy