BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2009/TCT-CS
V/v giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công vănsố 949/CT-TTHT ngày 27/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về đề nghị giải đápchính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy địnhtại mục I phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “Giá trị tàisản là tàu thuyền, ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao tính lệ phí trướcbạ (sau đây gọi chung là giá trị tài sản trước bạ) là giá trị tài sản thực tếchuyển nhượng trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ. Giá tính lệphí trước bạ một số trường hợp cụ thể như sau:

3.5 Đối với tàisản không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị thựctế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trướcbạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm trước bạ”;

Như vậy, giá tínhlệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc diện chịu lệ phí trước bạ là giá trị tàisản thực tế chuyển nhượng trên thị trường trong nước (bao gồm thuế GTGT). Dovậy, trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Sông Chanh tự đóng mới 02tàu thuỷ để phục vụ cho hoạt động vận tải của Công ty và Công ty lập hoá đơnkhông có thuế giá trị gia tăng thì giá tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyềnsở hữu, sử dụng 02 chiếc tàu này được xác định căn cứ vào giá ghi trên hoá đơncộng với thuế giá trị gia tăng tương ứng nhưng không thấp hơn giá của loại tàisản tương tự quy định tại bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy địnhtại thời điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương