BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2011/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 3530/CT-THNVDT ngày 28/3/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về mức ưu đãi tiềnsử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết địnhsố 118-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có côngvới cách mạng cải thiện nhà ở quy định: “2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạngcải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàncảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặcbình quân cho tất cả các đối tượng.”

- Tại Khoản 4, Điều 2 Quyết địnhsố 118-TTg nêu trên quy định: “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đối với người có côngvới Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụngđất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quáđịnh mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định.”

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết địnhsố 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sungQuyết định số 118-TTg nêu trên quy định: “… Các mức hỗ trợ nêu trên được tínhtrong định mức đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngquy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp hộ gia đình thuộc đối tượng người có công với cách mạng khi được cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất thì việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được tính trongđịnh mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, khôngđược xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết. Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc, đề nghị phảnánh về Tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương