BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2012/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty Xây dựng CTGT 586
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 309/TC-KT ngày 28/6/2007 của Công ty Xây dựng CTGT 586 hỏi về ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn dề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 49Chương 5 Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán,khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước quy định: “Công ty giao cho tập thểngười lao động; công ty bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân:

a) Được hưởng ưu đãinhư doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của pháp luật về khuyến khíchđầu tư không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN không bãi bỏquy định về ưu đãi thuế TNDN tại khoản l Điều 49 Chương 5 Nghị định số80/2005/NĐ-CP (nêu trên).

Tại điểm 1 Mục IV PhầnE Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây khônghưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư.

...

- Cơ sở kinh doanhthành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trườnghợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)”.

Từ các căn cứ trên,trường hợp Công ty Xây dựng CTGT 586 được tập thể người lao động mua theo quyđịnh tại Nghị định số 80/2005/CP (nêu trên Công ty được cấp Giấy phép kinh doanhmới từ ngày 27/6/2007 thì Công ty được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN nhưdoanh nghiệp mới thành lập theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương VNghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lờiđể Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty Xây dựng CTGT 586thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương