BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2012/TCT-PCCS
V/v Xác định thời điểm ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 19/CV-HVC ngày 01/3/2007 và công văn số 20/CV-HVC ngày 23/3/2007 của Công tyCông nghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt kiến nghị về quyền ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty Côngnghiệp nặng và Xây dựng Hàn - Việt thì:

- Tại hồ sơ thanh khoản hải quan(Quyết định số 2413/HQHP-KTTT ngày 4/9/1998 đính kèm bản kê chi tiết tình hình sửdụng vật tư nhập khẩu từ năm 1997 đến 4/9/1998), trong số toàn bộ nguyên vật liệucông cụ dụng cụ của công ty nhập khẩucó 02 lô hàng thuộc các tờ khai hảiquan số 485N/SXXK nhập ngày 19/7/1997 và tờ khai hải quan số 492N/SXXK nhập ngày24/7/1997 được sử dụng để sản xuất, xuất khẩu và tạo doanh thu trong năm 1997.Nhưng thực tế giá trị của 02 lô vật tư nói trên được hạch toán theo đúng giátrên tờ khai hải quan và khi thanh toán không tạo ra khoản lãi chênh lệch tỷgiá.

- Đối với các loại vật tư khác nhậpkhẩu trong năm 1997 (ngoài 02 lô hàng nêu trên) đều chỉ được đưa vào sử dụngvào cuối năm 1998 và các năm tiếp sau đó mà hoàn toàn không sử dụng cho sảnxuất kinh doanh trong năm 1997.

- Việc điều chỉnh tăng lãi từ chênhlệch tỷ giá của cơ quan thuế là do trong năm 1997 công ty nhập khẩu các loạinguyên vật liệu để phục vụ sản xuất từ năm 1998 trở đi hoàn toàn không phụcvụ cho việc sản xuất kinh doanh trong năm 1997.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòngkiểm tra nếu đúng như giải trình nêu trên của Công ty Công nghiệp nặng và Xâydựng Hàn - Việt thì năm tài chính 1997 không được coi là năm đầu tiên kinh doanhcó lãi, Cục thuế thành phố Hải Phòng thực hiện việc xác định lại năm đầu tiênkinh doanh có lãi để giải quyết ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định tại giấy phép đầu tư đối với Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựngHàn - Việt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Công ty CN nặng và XD Hàn - Việt;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương