BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2014/TCT-CS
V/v thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày13/5/2008 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2995/VPCP-KTTH thông báo ý kiếncủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xác định thuế trong trường hợp chuyển quyềnsử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể tại công văn số 114/UBTVQH12 ngày05/5/2008 (bản chụp kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiệnnay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việctổ chức thực hiện. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề Nghị Cục Thuếcác tỉnh, thành phố tạm dừng việc thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối vớitrường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ và con dâu, con rể.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương