THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2014/TTg-CN
V/v chỉ định thầu Tư vấn điều phối Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (văn bản số 7768/BGTVT-KHCN ngày 30 tháng 11 năm 2007) và ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9221/BKH-QLĐT ngày 17 tháng 12 năm2007), Xây dựng (văn bản số 2668/BXD-XL ngày 17 tháng 12 năm 2007), Tài chính(văn bản số 17262/BTC-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2007) về việc chỉ định thầu Tưvấn điều phối Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ xây dựng cầu CầnThơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Chấp thuận Bộ Giao thông vậntải áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Tư vấn điều phối Chương trình đàotạo và chuyển giao công nghệ xây dựng cầu Cần Thơ.

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tảirút kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục đấu thầu, không để xảy ra tìnhtrạng tương tự./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). HH 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải