THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2015/TTg-CN
V/v chỉ định thầu thực hiện Dự án xây dựng Khu nghĩa trang mở rộng tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội tại văn bản số 7270/UBND-CN ngày 20 tháng 12 năm 2007 về việcchỉ định thầu thực hiện Dự án xây dựng Khu nghĩa trang mở rộng tại xã Mễ Trì,huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, đồng ý áp dụnghình thức chỉ định thầu thực hiện Dự án xây dựng khu nghĩa trang mở rộng tại xãMễ Trì, huyện Từ Liêm như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại côngvăn nêu trên.

- Ủy ban nhân dân thành phố HàNội thực hiện việc chỉ định thầu nêu trên theo đúng quy định và có biện phápquyết liệt triển khai thực hiện để bảo đảm tiến độ Dự án mở rộng và hoàn thiệnđường Láng - Hòa Lạc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải