BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2016/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10221/CT-TTra4 ngày 10/10/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sáchthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi phí lãi vay:

Tại điểm 2.16 Mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNDN quy định khoản chi phí lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý như sau:“Phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các tổchức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợpđồng vay. Phần chi phí lãi tiền vay của các đối tượng khác vượt mức lãi suấtthực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiền vay vượt quá 1,2 lầnmức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinhdoanh có quan hệ giao dịch.

Các khoản chi trả lãi tiền vayđể góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăngký còn thiếu kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh đã đi vào sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty chưa góp đủ vốn điều lệ thì khoản chi trả lãi tiền vay tương ứng với phầnvốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tínhthuế TNDN; trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ thì phần chi phí lãi tiềnvay vốn sản xuất, kinh doanh nếu không vượt quá mức lãi suất quy định tại điểm2.16 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC và có đầy đủ hóa đơn, chứng từhợp pháp thì được tính vào chi phí hợp lý.

2. Tài sản cố định xây dựng trênđất thuê:

a. Về giá trị còn lại của TSCĐxây dựng trên đất thuê:

Tại điểm 2.1.a Mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định chi phí khấu hao TSCĐ thuộctrường hợp sau thì không được tính vào chi phí hợp lý: “Chi phí khấu hao đốivới tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ”.

Tại điểm 2.7 Mục II Phần C Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: “Đối với tài sản cố định mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang mục đíchsử dụng ngoài mục đích sản xuất kinh doanh (kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh nhậntiền đền bù về tài sản cố định trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định củacơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) thì cơ sở kinh doanh có tài sản cố địnhchuyển mục đích phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giátrị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản cố định đã chuyển mục đích sử dụnghoặc được đền bù nêu trên”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp công ty xây văn phòng làm việc trên đất thuê, sau khi hết thời hạn thuêđất, công ty bàn giao văn phòng đó cho cá nhân cho thuê đất và cá nhân này khôngphải trả khoản chi phí nào cho công ty thì: Sau khi bàn giao cho cá nhân chothuê đất, văn phòng làm việc không được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinhdoanh của công ty nữa; vì vậy công ty không được hạch toán giá trị còn lại củavăn phòng vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, công ty phải kê khai, nộp thuếGTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bố trên sổ kế toán củavăn phòng đó.

b. Về giá tính thuế đối vớitrường hợp cá nhân cho thuê đất:

Tại điểm 1 Mục II Phần B Thôngtư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định: “Doanh thu để tính thu nhập chịuthuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợgiá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền”.

Tại điểm 1 Mục I Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụnhư sau: Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặccung ứng cho đối tượng khác là giá bán chưa có thuế GTGT”.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp cá nhân cho thuê đất, bên thuê xây dựng văn phòng là TSCĐ trên đất thuêthì:

- Trong thời gian cho thuê đất:cá nhân cho thuê tính số thuế TNDN và GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước trêntiền thuê đất mà cá nhân được nhận theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hết thời hạn thuê đất, cá nhâncho thuê đất được bên thuê đất bàn giao lại văn phòng thì cá nhân cho thuê đất phảinộp thuế TNDN trên giá trị còn lại của văn phòng chưa khấu hao hết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và căn cứ thực tế để hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương