BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2017/TCT-CS
V/v xử lý vướng mắc trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon tum.

Trả lời công vănsố 2026/CT-TTr ngày 01/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Kon tum về vướng mắc trong xửlý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp ngườinộp thuế không nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm 2006 hoặc nộp sau 90ngày so với thời gian quy định thì xử lý như sau:

* Trước thời hạnLuật quản lý thuế có hiệu lực thì việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thựchiện theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, cụ thể:

- Trường hợp nộphồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định thì bị xử phạt về hành vi vi phạm quyđịnh về thủ tục đăng ký thuế, kê khai thuế, lập, nộp quyết toán thuế quy địnhtại Điều 8 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP .

- Trường hợp khôngkê khai thuế thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 11 Nghịđịnh số 100/2004/NĐ-CP .

* Từ thời điểmLuật quản lý thuế có hiệu lực thì xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quyđịnh tại Luật quản lý thuế, cụ thể:

- Trường hợp khôngnộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế tiến hành ấn định số thuế phải nộp theo quyđịnh của Luật quản lý thuế và xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theoĐiều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP Nếu doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm thì cơquan thuế tiến hành thanh tra thuế tại doanh nghiệp, sau khi có kết luận thanhtra thì cơ quan thuế ra quyết định xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra.

- Trường hợp nộphồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngàyhết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Căn cứ tại khoản 6Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định:

“Số tiền thuế trốntheo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này là số tiền thuế phảinộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không nộpdo thực hiện một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều108 của Luật Quản lý thuế, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác định trongbiên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.

Các hành vi viphạm quy định tại Điều này bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặcbị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuếphải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm thì chỉ bị xử phạtvề hành vi phạm về thủ tục thuế.”. Theo đó:

+ Số thuế trên hồsơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận thì bị xử phạt về hành vi chậm nộptiền thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP .

+ Số thuế trên hồsơ khai thuế không được cơ quan thuế chấp nhận thì bị xử phạt về hành vi trốnthuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP .

+ Cơ quan thuếkiểm tra thấy hồ sơ khai thuế không phát sinh số thuế phải nộp và việc kê khaicủa doanh nghiệp phù hợp với thực tế kinh doanh thì áp dụng quy định tại khoản6 Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP để xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khaithuế với mức phạt cao nhất quy định tại Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP .

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết, trong quá trình thực hiện nếu cònphát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để đượchướng dẫn tiếp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương