BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2018/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 319/TTr-CV ngày 05/5/2008 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về tìnhhình chấp hành pháp luật thuế của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và xuất nhập khẩuThành Đông liên quan đến thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 2.21, 2.37và 3.14 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 1/1/2004 đến ngày 3/6/2007)quy định:

“2.21. Sản phẩm cơkhí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm: Các loại máy móc, thiết bị như: máynổ, máy phay, máy tiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bị đồngbộ, thiết bị rời, thiết bị đo điện, ổn áp trên 50KVA, thiết bị đo nước, kết cấudầm cầu, khung kho và các sản phẩm kết cấu bằng kim loại; các loại ô tô(trừ ô tô chịu thuế TTĐB), tàu, thuyền các loại ...” áp dụng thuế suất thuếGTGT 5%.

“2.37. Vận tải, bốcxếp bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hoá,hành lý, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt độngmôi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

3.14. Xây dựng, lắpđặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào hướng dẫntrên, trường hợp giữa các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, theo đó bên bán khungnhà bằng thép đồng thời thực hiện vận chuyển, lắp đặt theo hợp đồng với bênmua, nếu trong hợp đồng thể hiện rõ giá bán của sản phẩm và chi phí vận chuyển,lắp đặt thì áp dụng thuế suất 5% đối với khung nhà bằng thép, thuế suất 5% đốivới chi phí vận chuyển và thuế suất 10% đối với hoạt động lắp đặt.

Trường hợp trong hợpđồng không thể hiện rõ giá bán sản phẩm cũng như chi phí vận chuyển và lắp đặtthì áp dụng thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Việc hợp đồng ký giữaCông ty Thành Đông và các đối tác có phù hợp với quy định của pháp luật không,đề nghị Thanh tra tỉnh Hải Dương tham chiếu các quy định của Pháp lệnh hợp đồngkinh tế (đối với các hợp đồng kinh tế ký trước ngày 1/1/2006) và quy định tạiBộ luật dân sự 2005, Luật Thương mại 2005 (áp dụng đối với các hợp đồng kinh tếký sau ngày 1/1/2006) để làm căn cứ xác định thuế suất thuế GTGT phù hợp vớitừng hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lờiđể Thanh tra tỉnh Hải Dương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương