BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2018/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1678/CT-ĐTNN ngày 25/8/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Cục Thuế đã xác minh việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hoá bán cho Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam. Cụ thể như sau:

TT

Hóa đơn GTGT

Tiền thuế (đ)

Ký hiệu

Số

Ngày

1

HQ/2005N

0025330

27/8/2005

711.558

2

HQ/2005N

0025331

27/8/2005

1.882.136

3

MB/2005N

0045411

25/8/2005

42.422.073

4

MB/2005N

0045217

01/9/2005

55.590

Cộng

45.071.357

Để có đủ cơ sở cho khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam theo quy định tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra thời gian kê khai, nguyên nhân kê khai chậm trễ của các hóa đơn GTGT nêu trên. Trường hợp, việc chậm kê khai hóa đơn GTGT do nguyên nhân khách quan và Công ty TNHH Công Trình Cơ Tướng Long Việt Nam luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế thì Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Công Trình Cơ Tướng VN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến