TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2020 TCT/ĐTNN
V/v thuế nhà thầu đối với phí bảo lãnh

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Thời báo Kinh tế Việt Nam
(96 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 90/CV-TBKT ngày 11 tháng 05 năm 2004 của Thời báo Kinh tế Việt Nam về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Liên doanh ký hợp đồng vay với Ngân hàng nước ngoài, bên nước ngoài trong Công ty liên doanh đứng ra bảo lãnh cho hợp đồng vay và theo thoả thuận Công ty liên doanh phải trả phí bảo lãnh cho bên nước ngoài thì: Công ty liên doanh có trách nhiệm khấu từ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo ngành nghề kinh doanh “dịch vụ” thay cho phía nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam được biết và tổng hợp trả lời thư bạn đọc.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc