BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2021/TCT-DNNN
V/v Kê khai, nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời công văn số 1346/KTTH ngày19/3/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc kê khai nộp thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động bán máy, cung cấp dịch vụ phần mềmtin học…, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất,kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưuchính Viễn thông Việt Nam), ngày 14/5/2004, Tổng cục thuế có công văn số 1424TCT/DNNN hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế TNDN. Tại điểm 2 công văn 1424TCT/DNNN có hướng dẫn:

- “Đối với thu nhập từ hoạt độngkinh doanh khác hạch toán riêng (tư vấn thiết kế, xây lắp công trình,bán sản phẩm, hàng hóa, kinh doanh phát triển phần mềm tin học…): đơn vị cónghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế địa phương.”

Về nội dung: Hoạt động kinh doanhkhác hạch toán riêng ở đây được hiểu là tại các đơn vị hạch toán phụthuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (các Bưu điện tỉnh, thành phố, vàcác Công ty hạch toán phụ thuộc Tập đoàn) nếu có hoạt động kinh doanh khác tổchức riêng thành một đơn vị kinh doanh khác và theo dõi hạch toán riêng kết quảcủa hoạt động kinh doanh khác như một đơn vị hạch toán độc lập thì đơn vị cónghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế địa phương.

Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộcTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có hoạt động kinh doanh khác nhưng khôngtổ chức riêng thành một đơn vị kinh doanh khác, các nghiệp vụ kinh tế phát sinhcủa hoạt động kinh doanh khác được theo dõi, hạch toán chung trong hoạt độngkinh doanh bưu chính viễn thông thì sẽ được báo cáo tổng hợp chung tại Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam để thực hiện kê khai, nộp, quyết toán thuế TNDNtập trung tại Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam, Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫncác đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến