BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2023/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập xe ô tô

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Văn phòng đại diện ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản (jbic)
- (Đ/c: 6th Floor, 63 Ly Thai To St, Ha Noi, Viet Nam)

Tổng cục Hải quan Việt Nam kính chào Văn phòng Đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và trân trọng phúc đáp công hàm số JBIC-2007/112 ngày 30/03/2007 về đề nghị cho phép Văn phòng được tạm nhập 01 xe ô tô Toyota mới 100%, chiếc xe này chuyển về cảng Hải Phòng từ tháng 12/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 1499/TCHQ-GSQL ngày 14/03/2007 của Tổng cục Hải quan. Xét thấy, Văn phòng đã đặt mua xe và chuyển về cảng Việt Nam từ tháng 12/2006 và để tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng trong việc đi lại để thực hiện các dự án ODA do JBIC tài trợ ở Việt Nam, Tổng cục Hải quan đồng ý để Văn phòng được tạm nhập miễn thuế chiếc xe ô tô mới nêu trên (đây sẽ là chiếc xe ô tô vượt chỉ tiêu chuẩn định lượng).

Đề nghị Văn phòng liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhập xe theo quy định.

Mỗi lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tời Văn phòng Đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JBIC) lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Lễ tân – BNG (để phối hợp)
- Trang Website Hải quan
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh thu