VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2024/VPCP-NN V/v Hội đồng đền bù công trình thủy điện Sê San 4, tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 186/UBND-CN ngày 22 tháng 01 năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2163/BCT-NL ngày 19 tháng 3 năm 2008) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công vănsố 708/CV-EVN-QLXD ngày 19 tháng 02 năm 2008) về việc chủ trì làm Chủ tịch Hộiđồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sê San 4, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục chủ trì và làmChủ tịch Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Sê San 4 theođúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1764/CP-NN ngày 23 tháng11 năm 2004.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý Dự án thủyđiện 4 phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Hội đồng đền bù giảiphóng mặt bằng Dự án và phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự phối hợp chưa tốttrong thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, NC, TH, Website CP;- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh. 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý