BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2025/BNV-CCVC
V/v điều động cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 760/SNV ngày07 tháng 6 năm 2007 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc điều động cán bộ từđơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nộivụ có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, mục I Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chínhphủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhànước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chứctrong các cơ quan nhà nước đã có quy định cụ thể về việc điều động, tiếp nhậncán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, cơquan của lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân cấp xã về cơ quan nhà nước.

Sau khi Thông tư 07/2007/TT-BNV nêu trên có hiệu lực thi hành, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tham mưu giúpChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng các quy định mới về điều động, tiếpnhận.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Sở Nộivụ tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn