BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2025/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 583/CT-TTHT ngày12/3/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:“Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại cácNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngàyNghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời giancòn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDNđang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinhdoanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại”.

- Điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:

“6. Cơ sở kinh doanh đang hưởng miễnthuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTCvà Thông tư số 88/2004/TT-BTC theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư đã cấp tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại.Trường hợp thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang hưởng thấphơn thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tạiThông tư này thì cơ sở kinh doanh hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quyđịnh tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm2007”.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH kỹ nghệ J & V đến kỳ tính thuế năm 2007 vẫn chưa có lợi nhuậnvì thế chưa bắt đầu hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư đãcấp. Căn cứ điểm 6 phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC thì Công ty vẫn đượchưởng ưu đãi miễn giảm thuế khi Công ty có thu nhập theo Giấy phép đầu tư đãcấp. Trường hợp thời gian miễn giảm thuế tại Giấy phép đầu tư thấp hơn thời gianmiễn giảm thuế tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 134/2007/TT-BTC thì Công ty được hưởng thời gian miễn giảm thuế tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CPvà Thông tư số 134/2007/TT-BTC nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện ưu đãiđầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VP, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương