BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2029/TCT-KK
V/v: tất toán tài khoản 921

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 4624/CT-KK-KTT ngày 02/05/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh về việc tất toán tài khoản tạm giữ của ngành thuế (TK 921.03), Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 2, mục IV, Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì:“Các khoảntiền truy thu thuế, phạt chậm nộp tiền thuế, phạt trốn thuế, gian lận thuế vàphạt vi phạm thủ tục hành chính thuế được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quanthuế mở tại Kho bạc Nhà nước. Cơ quan thuế chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vàoNgân sách Nhà nước theo các quyết định đã hết thời hiệu khiếu nại”.

Theoquy định tại điểm 2.4, mục VII, Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế thì“Toàn bộ tiền phạt thu được phải nộp vào tài khoản tạm giữ củacơ quan thuế mở tại KBNN theo quy định hiện hành. Sau khi hết thời hạn khiếunại hoặc khiếu nại đã giải quyết xong, căn cứ kết quả xử lý, cơ quan thuếchuyển số tiền trên tài khoản tạm giữ vào NSNN theo quy định của Luật NSNN”.

Căncứ các quy định trên đây, cơ quan thuế phải mở tài khoản tạm giữ của ngành thuế(TK 921.03) để tổng hợp, theo dõi các khoản tiền thuế, tiền phạt phát hiện truythu qua công tác thanh tra, kiểm tra trong thời hạn giải quyết khiếu nại. Saukhi hết thời hạn khiếu nại hoặc khiếu nại đã giải quyết xong, căn cứ kết quả xửlý, trường hợp người nộp thuế phải nộp NSNN thì cơ quan thuế chuyển số tiền từtài khoản tạm giữ vào tài khoản thu NSNN. Trường hợp người nộp thuế có số thuếnộp thừa thì cơ quan thuế thực hiện hoàn trả từ tài khoản tạm giữ cho người nộpthuế. Vì vậy, không thể tất toán tài khoản 921.03 như đề nghị của Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh.

Việcđiều chỉnh giữa hai tài khoản 741 và 921 trong trường hợp người nộp thuế nộpnhầm tài khoản được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2c, mục II, phần haiQuy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 422/QĐ-TCT ngày 22/4/2008 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

Đềnghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến