TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2032/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc của DNCX.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0299/HQĐN-NV ngày 06/3/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục có ý kiến như sau:

1.Về địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất có các xưởng sản xuất khác nhau: Tại khoản 2.3 và khoản 3 điểm II, mục 4 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính đã quy định về địa điểm kiểm tra là chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất và thẩm quyền công nhận địa điểm kiểm tra. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ vào điều kiện quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính dẫn trên để quyết định.

2.Về quản lý đối với hàng hóa vận chuyển giữa các xưởng sản xuất khác nhau của doanh nghiệp chế xuất : Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và thông tư số 112/2005/TT-BTC của Bộ tài chính không có điều khoản nào quy định về việc nêu trên, mặt khác đây là việc vận chuyển hàng hóa thuộc nội bộ doanh nghiệp, do vậy, Hải quan không phải quản lý.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);

- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu